[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 7 sierpnia 2020 20:54 | Imieniny: Doroty, Kajetana, Donata
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Sierpień 2020
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

OBWIESZCZENIE


Przytyk, dnia 07 lipca 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie  art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XIV.135.2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Granice obszaru objętego zmianą nr 3 studium zostały przedstawione na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej lub ustnie
do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. 1.     Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku
  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail:
  przytyk@przytyk.pl, tel. (48) 6180087. 
 2. 2.     Dane są podawane w celu składania wniosków do projektu zmiany nr 3 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk oraz prognozy oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO .
 3. 3.     Kontrakt z Inspektorem Ochrony Danych –bodo.radom@gmail.com
 4. 4.      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. 5.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 6. 6.     Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 7. 7.      Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. 8.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 9. 9.     Dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.
 10. 10.   Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 11. 11.   Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 

Ponadto na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

OBWIESZCZENIE.PDF


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:

KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom