[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 20 stycznia 2021 17:02 | Imieniny: Fabiana, Sebastiana, Dobroniegi
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Styczeń 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

OBWIESZCZENIE


Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Przytyk uchwały Nr XVII.165.2020 z dnia 18 września 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk.

 

Granica obszaru objętego planem została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk.

        

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do 21 dni od dnia obwieszczenia. Wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy lub nazwę i adres siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję, iż:

 

 

 1. 1.     Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku 
  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail: przytyk@przytyk.pl,  tel. (48) 6180087.
 2. 2.     Dane są podawane w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zbiornika wodnego Jagodno w gminie Przytyk, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 3. 3.     Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. 4.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
 5. 5.     Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
 6. 6.     Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 7. 7.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
 8. 8.     Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 9. 9.     Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. 10.   Dane osobowe nie będą wysyłane do państw trzecich.
 11. 11.   Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
 12. 12.   Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail bodo.radom@gmail.com. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy Przytyk  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto na podstawie art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) informuję, iż zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Treść obwieszczenia

 


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:

KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom