[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 20 kwietnia 2021 06:17 | Imieniny: Agnieszki, Czesława, Amalii
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2021
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


 

           Gminna Komisja Rozwiązywania
           Problemów Alkoholowych w  Przytyku

Jak wygląda procedura zobowiązania osoby pijącej do leczenia odwykowego ?

 

           Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez Sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są Wydziały Rodzinne i Nieletnich w Sądach Rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia    26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / tekst jednolity  Dz. U. z 2018  poz. 2137 ze zm.  /

Do Sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przytyku,
 • Prokuratura.

Złożenie wniosku o przymusowe leczenie bezpośrednio do Sądu – a nie za pośrednictwem Komisji lub Prokuratury – spowoduje, że Sąd odeśle taki wniosek do Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, jako instytucji uprawnionej do tego.

         Co do zasady problem alkoholowy zgłosić może każdy. Najlepiej jest (i tak bywa najczęściej), gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Oczywiście, gdy najbliższa rodzina nie chce zgłosić sprawy (bo jest np. zastraszana przez alkoholika), przyjmowane są zgłoszenia od dalszych członków rodziny, jak i osób niespokrewnionych. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja, kurator sądowy itp. Oczywiście, również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją chorobą alkoholową:

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od pracy (chociaż ta podstawa nie ma już racji bytu w aktualnej rzeczywistości społeczno-gospodarczej).

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, dyżurujący członkowie Komisji wypełniają przyjmują do protokołu informacje, dotycząc zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenia lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Ponadto, w przypadku skierowania sprawy do Sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca będzie występować w sądzie jako świadek. Ewentualnie może podać dane innych osób, mogących być świadkami w tej sprawie przed sądem.

Osoba zgłaszająca problem alkoholowy, zamieszkująca z alkoholikiem, motywowana jest do podjęcia terapii dla współuzależnionych. Edukacja na temat prawidłowego postępowania wobec osoby uzależnionej znacznie zwiększa prawdopodobieństwo jej wyjścia z nałogu.

Na podstawie złożonego wniosku o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe, Komisja wzywa osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, do osobistego zgłoszenia się na posiedzenie  na tzw. rozmowę motywującą do leczenia.

Możliwe są następujące wersje wydarzeń:

 

Wariant 1

Osoba, którą Komisja wzywa, przychodzi i przyznaje, że ma problem alkoholowy oraz że chce podjąć leczenie.

To wariant najbardziej optymistyczny, bo powszechnie wiadomo, że dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu.

W takim przypadku, przedstawiamy ofertę wszystkich ośrodków leczenia uzależnienia. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne.
W przypadku zaprzestania leczenia i powrotu do nałogu sprawa zostanie skierowana do Sądu.

 

Wariant 2

Osoba wezwana przychodzi na posiedzenie  i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego (przykładowe tłumaczenie: „bo zgłoszenie jest wynikiem nieporozumień rodzinnych” itp.) i nie zamierza podjąć leczenia.

W takiej sytuacji członkowie Komisji podejmują rozmowy uświadamiające, motywujące pomagając osobie zgłoszonej dostrzec swoje picie z wielu perspektyw. W przypadku, gdy osoba zgłoszona zaprzecza piciu, lub je bardzo umniejsza i usprawiedliwia, odmawiając podjęcia leczenia odwykowego, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego picia zawsze kierowana jest na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa gmina), a jego wynik jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed Sądem.

Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest umarzana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wówczas sprawa kierowana jest do Sądu.

 

Wariant 3

Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do Sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana
w następujących przypadkach:

 • osoba zgłoszona odmawia podjęcia leczenia odwykowego, a opinia biegłych potwierdza uzależnienie od alkoholu;
 • wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do Sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszenia kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje Sądowi;
 • do Sądu sprawa kierowana jest także wtedy, gdy osoba w ogóle nie zgłosi się do Komisji  ani na badania do biegłych (wezwania na rozmowę wysyłane są, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, a wnioskodawca podaje fakty nadmiernego picia, sprawa również jest kierowana do Sądu.

 

         Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami prawa nazywa się osoba, co do której złożony został wniosek do Sądu). Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to Sąd kieruje taką osobę na badanie. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, jak również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez Sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozpraw). Należy podkreślić, że Sąd ma pełną swobodę w ocenie dowodów w sprawie, choć zazwyczaj najważniejszym dowodem, który ma wpływ na jej wynik, jest opinia biegłych. Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne, koszty sądowe ponosi gmina. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora. Należy pamiętać, że wszystkie opisane powyżej działania Komisji i Sądu w tym przedmiocie wynikają z obowiązujących w Polsce przepisów, a czas rozpatrywania sprawy wynika z konieczności przestrzegania zasad istniejącego prawa.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o leczenie odwykowe

2. Wniosek o dofinansowanie do GKRPA

 

 

  Siedziba GKRPA  w Gminnym  Ośrodka Pomocy Społecznej pok. 10, tel. 618 00 95 w.40
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach  co najmniej  raz  w miesiącu.

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • Agnieszka Pakuła - przewodniczący komisji
 • Barbara Olszak - z-ca przewodniczącego komisji
 • Izabela Witkowska - członek komisji          
 • Teresa Matracka - członek komisji          
 • Rajmund Kapusta -członek komisji
 • Agnieszka Midzio – członek komisji

W ramach Gminnego Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani w Gminie Przytyk funkcjonuje: 

terapeuta uzależnień - dla osób uzależnionych i współuzależnionych  – poniedziałki   w godz. 10.00-14.00 – budynek OSP Przytyk

psycholog - dla osób  i rodzin  doznających  przemocy oraz osób stosujących  przemoc –  przyjmuje 1 x miesiącu  (zapisy w siedzibie GOPS  Przytyk).

 

 

Gdzie szukać pomocy ?

 

1.Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

26-600 Radom, ul. 1905 Roku 21
tel. 48 /383-66-72
E-mail: info[@]odwyk.radom.pl
tel. kom. 608-206-472
Rejestracja pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00
Godziny pracy Ośrodka 8.00 – 20.00

 

2. PRZYCHODNIA ODWYKOWA

ul. Narutowicza 1, 26-600 Radom
telefon: 363-19-93

 

3. Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu

ul. Reja 30 ,26 -600  Radom
Tel. 48 363 19 93

 

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7; 26 -600 Radom , tel. 48  381 50 70,  48 381 50 71 świadczy bezpłatnie specjalistyczne poradnictwo prawne i psychologiczne dla osób zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

 

5."LINIA BRATERSKICH SERC". Caritas Diecezji Radomskiej

0 800-311-800

Podstawowym celem działania telefonu zaufania jest niesienie pomocy ludziom cierpiącym, dotkniętym życiowymi dramatami, przeżywającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym
i społecznym. Telefon jest czynny od godziny 18.00 do 22.00.

 

6.TELEFON ZAUFANIA - Ogólnopolski Telefon Zaufania „Narkotyki – Narkomania”

801 199 990 -  Pomoc dla dzieci i dorosłych
czynny codziennie w godz. 16-21

Telefon zaufania oferuje profesjonalną pomoc w zakresie informacji, porad, wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych od narkotyków; osób okazjonalnie używających narkotyków; rodziców i przyjaciół osób używających narkotyków; pedagogów, nauczycieli, wychowawców; wszystkich innych osób zainteresowanych tym problemem.

 

7. NIEBIESKA LINIA - 0 800-12 -00-02

(ogólnopolski, dla ofiar przemocy w rodzinie, płatny pierwszy impuls)

 

8. POMARAŃCZOWA LINIA - 0 801 14 00 68 - system pomocy rodzicom, których dzieci upijają się.

(płatny 33 grosze niezależnie od czasu trwania rozmowy. Infolinia ogólnopolska prowadzona przez Państwową Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodziców, których dzieci upijają się).

 

9. Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego 800 70 2222

 linią całodobową i bezpłatną dla osób dzwoniących.

 

10. Pomoc dla dzieci i młodzieży potrzebującej wsparcia, pomocy, opieki i ochrony 116  111    czynne od   12.00 – 2.00

 

 Kampania „POSTAW NA RODZINĘ”

Gmina Przytyk  rozpoczyna realizację kampanii "Postaw na rodzinę".  Samorząd w 2013 roku debiutował  
w projekcie Krakowskiej Akademii Profilaktyki.
Więcej informacji dotyczących tej inicjatywy znajdą Państo na stronie internetowej projektu:

www.postawnarodzine.pl

 

 

 

 

 

 

Gminnego raportu – diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą    i uzależnieniami.

Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowano Gminnego raportu – diagnoza tzw. „grup ryzyka” środowisk zagrożonych przemocą    i uzależnieniami.  Badania prowadził Instytut Szkoleniowo-Badawczy ul. Warneńczyka 87 P ,  35-612 Rzeszów.

Raport ma na celu przedstawienie wyników badań ankietowych przeprowadzonych  w pierwszej połowie 2018 roku, obejmujących podstawowe problemy społeczne związane  z nadużywaniem alkoholu, narkotyków, uzależnieniem od hazardu, przemocą w rodzinie oraz w środowisku szkolnym, cyberprzemocą, a także postawami społecznymi wobec tychże zjawisk. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią dokumentu:

Raport Gmina Przytyk

 

Alkohol i koronawirus. Ważne informacje dla mieszkańców

 

wiecej informacji można znaleźć tutaj

 KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYKPapryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom