[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 21 września 2023 19:53 | Imieniny: Jonasza, Mateusza, Hipolita
RSS

 
 
Wójt Gminy Przytyk
Dariusz Wołczyński


Wrzesień 2023
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Obwieszczenie Wójta Gminy Przytyk


 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZYTYK

wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) oraz uchwały Nr XXI.205.2021 Rady Gminy Przytyk z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 7 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, (pokój nr 26) w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przytyk - http://www.przytyk.pl/ Obszary objęte zmianą nr 4 studium dotyczą terenu o powierzchni około 5,07 ha położonego w obrębie geodezyjnym Posada oraz terenu o powierzchni około 0,99 ha w obrębie geodezyjnym Przytyk..

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany nr 4 studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12lipca 2022 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej (pokój nr 21) w Urzędzie Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany nr 4 studium. Uwagi do projektu zmiany nr 4 studium należy składać do Wójta Gminy Przytyk w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. Uwagi należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego uwagę lub nazwę i adres siedziby wnoszącego uwagę, przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 sierpnia 2022 r. Uwagi i wnioski należy składać w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Urzędu Gminy Przytyk, ul. Zachęta 57, 26 - 650 Przytyk albo w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: przytyk@przytyk.pl lub za pomocą platformy ePUAP na adres skrytki: /przytyk57/skrytka. Uwaga lub wniosek powinna zawierać nazwisko, imię i adres wnoszącego lub nazwę i adres siedziby wnoszącego, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Przytyk.

 

Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) informuję, iż:

 

  1. 1.     Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Przytyk, z siedzibą: Urząd Gminy w Przytyku  ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, adres e-mail: przytyk@przytyk.pl,  tel. (48) 6180087. Dane są podawane w celu składania uwag do projektu zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przytyk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.
  2. 2.     Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  3. 3.     Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), ustawami kompetencyjnymi, z uwzględnieniem ewentualnego dochodzenia roszczeń a także interesu publicznego (cele - badania naukowe, historyczne lub statystyka) oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji  archiwalnej (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt).
  4. 4.     Odbiorcą danych osobowych jest: Administrator oraz odpowiedni podmiot zewnętrzny wykonujący prace planistyczne na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
  5. 5.     Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. Prezes  Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  6. 6.     Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy.
  7. 7.     Konsekwencją niepodania danych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania.
  8. 8.     Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek – wobec przetwarzania podanych danych osobowych.
  9. 9.     Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD) – adres e-mail: bodo.radom@gmail.com. Wnioski dotyczące praw związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, można składać  w Urzędzie Gminy Przytyk  osobiście, pocztą lub drogą mailową. Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości osoby, która składa wniosek.

 

Ponadto zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

/-/ Wójt Gminy Przytyk

Dariusz Wołczyński

 

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - POŚ

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Uchwała

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Uzasadnienie

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 1

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2A

Zmiana nr 4 suikzp gminy Przytyk - Zał. 2B


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom