[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

Aktualnie: 16 kwietnia 2024 17:15 | Imieniny: Bernadetty, Cecyliana, Kseni
RSS

 
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Dariusz Wołczyński


Kwiecień 2024
Pn Wt Sr Cz Pi So Nd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. dla dzieci i młodzieży


Wójt Gminy Przytyk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 r. dla dzieci i młodzieży

I. Cel konkursu

Celem publicznym konkursu jest wspieranie i rozwój sportu. Wsparciu podlegają kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, realizujące zadania z zakresu sportu
na rzecz mieszkańców Gminy Przytyk. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych ofert
i zlecanie organizacjom pozarządowym realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, podejmowanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Ponadto konkurs ma na celu kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu oraz zapewnienie możliwości doskonalenia umiejętności sportowych podczas organizowanych imprez sportowych, jak również promowanie gminy Przytyk podczas meczów. Zadanie powinno się odbywać z poszanowaniem aktualnie obowiązujących  przepisów sanitarnych oraz ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

II. Rodzaj zadania:

- organizowanie systemu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej dla minimum dwóch drużyn sportowych (młodzieżowa i dziecięca), zatrudnianie kadry trenerskiej, organizację zajęć treningowych, meczów i turniejów

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zgodnie z projektem budżetu Gminy Przytyk, przeznacza się kwotę  80 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022.1327 ze zm.).

2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Dotację na realizację zadania otrzymują podmioty, których oferty uznane zostaną
za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

4. W pkt. III.6 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego”. Obligatoryjnymi rezultatami zadania powinno być: liczba turniejów, zawodów; liczba zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej w ramach systemu sportu młodzieżowego. Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: lista uczestników zawodów, data, zakres godzinowy wydarzenia i frekwencja, protokół/ komunikat zawodów sportowych.

5. Z otrzymanej dotacji nie mogą być finansowane środki żywności.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa pomiędzy Gminą Przytyk, a oferentami wybranymi w wyniku konkursu ofert.

7. Zastrzega się możliwość:

1) odwołania konkursu bez podania przyczyny,

2) przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

V. Terminy i warunki realizacji zadania

1. Zadanie winno być zrealizowane w okresie do 31 grudnia 2023 roku

2. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

VI. Termin i warunki składania ofert.

1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2023 rok” w Urzędzie Gminy w Przytyku pokój nr 24  lub na adres Urząd Gminy Przytyk ul. Zachęta 57, 26 – 650 Przytyk (decydująca jest data wpływu oferty) w terminie od 16 stycznia 2023 r. do 6 lutego 2023 r.

2. Czytelnie wypełnione oferty, muszą być zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką oferenta oraz podpisem i pieczątką imienną osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu, złożona wraz
z wymaganymi załącznikami w jednym egzemplarzu, w zamkniętej kopercie, na której powinny znajdować się następujące informacje:

  1. nazwa i siedziba oferenta lub pieczątka oferenta,
  2. rodzaj zadania publicznego zgodny z rodzajem podanym w ogłoszeniu,

4. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018 poz.2057) - załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

5. Do oferty należy dołączyć oryginały lub kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem (z datą poświadczenia), dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

a) statut,o ile podmiot jest zobowiązany do jego sporządzenia, jeśli nie, to inny dokument regulujący działalność podmiotu .

b) zaświadczenie o posiadanym rachunku bankowym wraz z numerem rachunku.

VII. Tryb i Kryteria Wyboru Ofert

1. Otwarcie i rozpatrywanie ofert nastąpi w ciągu 10 dni po upływie terminu składania ofert  w siedzibie Urzędu Gminy Przytyk – pokój nr 26. Podstawowe kryteria stosowane przy rozpatrywaniu ofert określa art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2022 poz. 1327 ze zm.) oraz Program i zasady współpracy Gminy Przytyk z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023

a) Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do uzupełnienia dokumentów, jeśli zaistnieje taka konieczność,

b) Skład Komisji oraz zasady jej pracy określa Zarządzenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Przytyk

2. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Nie będą dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

- złożone przez podmioty nieuprawnione,

- złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

- złożone po terminie,

- niekompletne,

- dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi organizacji składającej ofertę,

- dotyczące zadań nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym,

- nie spełniające wymogów zawartych w części V pkt. 3 niniejszego ogłoszenia odnoszącego się do sposobu oznaczenia koperty,

- niespełniające wymogów w zakresie wysokości własnego wkładu finansowego podanego        w ogłoszeniu,
4. W przypadku wyboru oferty, zlecenie realizacji zadania nastąpi w trybie wsparcia wykonania zadania.

5. Wymagany, minimalny finansowy wkład własny oferenta w realizację zadania wynosi  10% wartości projektu.

6. Podmioty, których oferta zostanie wybrana, zostaną powiadomione o zleceniu zadania publicznego pisemnie.

7. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert zawierana jest umowa z organizacjami, których oferty zostały przyjęte do realizacji. Wysokość dotacji do wybranej oferty, terminy i warunki realizacji zadań określone będą każdorazowo w odpowiedniej umowie, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Umowa jest zawierana na czas realizacji zadania.

 

VIII. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim.

Gmina Przytyk w roku 2022 przeznaczyła kwotę 70 000,00  zł na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu dla Klubu Sportowego ,,Sokół Przytyk” – piłka nożna

IX. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Po rozstrzygnięciu konkursu zostanie podpisana pisemna umowa. Umowa określi zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Wzór umowy został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego    i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2018, poz. 2057)

2. Zgodnie z art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022.1327 ze zm.), Gmina Przytyk zlecając zadanie publiczne ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania, obejmujące w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność i jakość wykonania zadania, wykorzystania środków publicznych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji.

X. Inne ważne informacje:

 Informacja o sposobie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury  fizycznej w roku 2023 oraz o wzorach formularzy: oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy na wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania.

1. Ogłoszenie zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej urzędu http://www.przytyk.pl/, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Przytyku ul. Zachęta 57, 26 – 650 Przytyk.

2. Wzory formularzy określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. z 2018.2057) w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania dostępne są na stronie internetowej urzędu www.przytyk.pl oraz BIP-ie.

3. Informacji udziela: Justyna Pudzianowska tel. (48) 618 00 87 wew. 56                              

mail: justyna.pudzianowska@przytyk.pl,

 

Oferta

Umowa

Sprawozdanie


  

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:KOMUNIKATOR GMINY PRZYTYK
Papryka Przytycka
ARR

MODR

Powiat Radomski

Razem dla Radomki

W Dolinie Radomki
 


KRUS
ZUS
CEIDG

Hospicjum Radom